Imam ke pichhe Qirat karna
Hadis:Hazrat e Abu Huraira radhi allahu ta’ala anho bayan karte hain ki: Rasoolallah sallallahu alaihe wasallam ne irshad farmaya:Imam isi liye banaya jaata hai ki uski pairwi ki jaae.To jab woh takbeer kahe to tum takbeer kaho aur jab woh qirat kare to tum khamosh raho.(Sahi Bukhari hadis No. 722, Sahi Muslim hadis No. 414)

 

Hadis:Hazrat e Abu Huraira radhi allahu ta’ala anho se marwi hain:Raoolallah sallallahu alaihe wasallam ne irshad farmaya ki:Imam isi liye banaya jaata hai ki uski pairwi ki jaae.To jab woh takbeer kahe to tum takbeer kaho,Aur jab woh qirat kare to tum khamosh raho aur jab ‘sam’i allahu liman hamidah’ kahe to tum ‘allahuma rabbana lakal hamd’ kaho.(Sunan e Nisa’ee hadis No. 921)

 

Hadis:Hazrat e Abu Huraira radhi allahu ta’ala anho bayan karte hain ki: Rasoolallah sallallahu alaihe wasallam aisi namaz se faarig hue jisme qirat zor se ki jaati hai,to farmaya: kya abhi tum me se kisi ne mere pichhe qirat ki?Ek shakhs ne kaha: Haan, Ya Rasoolallah sallallahu alihe wasallam! Aap sallallahu alihe wasallam ne farmaya:Beshak maine kaha ki kya baat hai ki mere saath quran me jhagra kiya jaa raha hai?Rawi ne kaha:jab ye baat Rasoolallah sallallahu alaihe wasallam se logo ne suni to unhone huzur sallallahu alaihe wasallam ke saath jehri namazo me qirat karna chhod diya. (Sunan e Abi dawood hadis No. 826. Sunan e Baihaqi alkubra, hadis No.2716,2720.Sunan e Nisai al kubra hadis No.991.Sahi ibne Hibban,hadis No.1863.Mota imam Mohammad, hadis No,111)

 

Hadis:Hazrat e Hattan bin Abdullah Raqashi bayan karte hain ki hame hazrat e Abu Musa ne namaz padha’ee to kaha ki:Beshak Rasoolallah sallallahu alaihe wasallam jab hame namaz padhate to hame ye baat sikhate ki imam isi liye banaya jaata hai ki uski pairwi ki jaae.To jab woh takbeer kahe to tum bhi takbeer kaho aur jab woh qirat kare to tum khamosh raho.(Sunan e Baihaqi hadis No. 2712,2713,)

 

Hadis:Hazrat e Ali radhi allahu ta’ala anho ne bayan kiya ki:Ek shakhs ne Huzur Nabi e kareem sallallahu alaihe wasallam se puchha ki: Main imam ke pichhe qirat karu ya khamosh rahu?To Huzur sallallahu alaihe wasallam ne irshad farmaya ki:khamosh raho,unki qirat tumhe kaafi hai.(Sunan Daar Qutni hadis No.1248)

 

Hadis:Hazrat e Imran bin Husain radhi allahu ta’ala anhu se marwi hain ke Allah ke Rasool sallallahu alaihe wasallam ne namaz e zohar padhaa’ee to ek shakhs ne Aap ke pichhe ek surah ki tilawat ki, jab huzur sallallahu alaihe wasallam namaz se faarig hue to puchha: Tum me se kisne qirat kiya? To ek shaks ne kaha: maine, To Aap sallallahu alaihe wasallam ne farmaya: Mujhe maloom ho gaya ke tum me se koi mujh se (padhne me) jhagda kar raha hai. (Sahi Muslim, hadis No.398)

 

Hadis:Hazrat e Abdullah bin Abbas radhi allahu ta’ala anho ne bayan kiya ki: Huzur sallallahu alaihe wasallam ne irshad farmaya: Tumko imam ki qirat kaafi hai,sirri namaz ho ya zehri.(Sunan Daar-e-Qutni,hadis No.1202,1266)

 

Hadis:Hazrat e Abu Na’eem wahab bin kaisaan se riwayat hain ki unhone Jabir bin Abdullah razi allahu ta’ala anhu ko ye farmate hue suna ki:jisne namaz padhi aur usme surah fatiha nahi padhi to goya usne namaz hi nahi padhi. Haan,magar jab ki woh imam ke pichhe ho(yani jab imam ke pichhe ho to usko padhne ki zarurat nahi).(Tirmizi, hadis No.313)

 

Hadis:Abd bin Abi laila riwayata karte hain ki Hazrat e Ali radhi allahu ta’ala anho imam ke pichhe qirat karne se mana farmaya karte the.(Sunan Daar-e-Qutni,hadis No.2805)

 

Hadis:Sayyidena Musa bin Uqba radhi allahu ta’ala anho kehte hain ki : Huzur sallallahu alaihe wasallam, Hazrat Abu bakr, Hazrat Umar aur Hazrat e Usman razi allahu ta’ala anhum imam ke pichhe qirat karne se mana farmaya karte the. (Musannaf Abdur razzaq,hadis No.2810)

 

Hadis:Hazrat e Jabir bin Abdullah radhi allahu ta’ala anho se marwi hain ki: Rasoolallah sallallahu alaihe wasallam ne namaz padhaa’ee to ek shakhs jo aap ke pichhe tha, qirat kiya,To Huzur sallallahu alaihe wasallam ke ashab me se ek sahabi use namaz me qirat karne se mana karne lage. Jab woh shakhs namaz se faarig hua to us sahabi e Rasool sallallahu alaihe wasallam ki taraf mutawajjah hua, aur kaha:kya Aap mujhe Rasoolallah sallallahu alaihe wasallam ke pichhe qirat karne se mana karte hai. Phir un dono me bahas chhir gayi yaha tak ke uska zikr huzur sallallahu alaihe wasallam se kiya gaya to Aap sallallahu alaihe wasallam ne farmaya: Jo imam ke pichhe namaz padhe to beshak imam ki qirat hi uski qirat hai.(Sunan baihaqi, hadis No. 2722, Sunan Daar-e-Qutni,hadis No.1234, Motta imam Mohammad, hadis No.125)

 

Hadis:Mohammad bin Ajlaan se riwayat hain ki Hazrat-e-Umar e farooque radhi allahu ta’ala anho ne kaha: Meri ye khahish hai ki jo shaks imam ke pichhe qirat kare uske muh me path-thar ho.(take qirat na kar sake).(Musannaf Abdur Razzaq,hadis No.2806)

 

Hadis:Hazrat e Alqama bin Qais razi allahu ta’ala anho se riwayat hain ke hazrat e Abdullah bin Mas’ood razi allahu ta’ala anho jehri(jinme awaz ke sath qirat hoti hai) aur sirri (jisme qirat ahiste hoti hai)dono tarah ki namazon me imam ke pichhe qirat nahi karte the(Motta imam Mohammad, hadis No.96)

 

Hadis:Hazrat e Abu Bijad se marwi hain ke:Hazrat e Sa’ad razi allahu ta’ala anho ne kaha:Meri khaahish hai ki jo log imam ke pichhe qirat karte hai unke muh me aag ka angaara ho.(Musannaf ibne abi shaiba, hadis No.3803, Motta imam Mohammad, hadis No.126)

 

Hadis:Hazrat e Saubaan se marwi hain ke:hazrat e zaid bin sabit razi allahu ta’ala anho ne kaha: imam ke piche qirat nahi karo,imam zor se qirat kare ya ahiste.(Musannaf ibne abi shaiba, hadis No. 3808)

 

Hadis:Hazrat e Musa bin Sa’ad razi allahu ta’ala anho se marwi hain ke: hazrat e zaid bin sabit razi allahu ta’ala anho ne farmaya:jisne imam ke pichhe qirat kiya. uski namaz hi nahi hui.(Musannaf abdur razzaq,hadis No.2802, Musannaf ibne abi shaiba hadis No. 3809, Motta imam Mohammad, hadis No.128)

 

Hadis:Hazrat e dawood bin Qais se marwi hain ke hazrat e Mohammad bin Ajlaan radhi allahu anho ne kaha ki: hazrat e Ali radhi allahu anho ne farmaya:jo shakhs imam ke saath qirat kare woh fitrat (yani sunnat) par nahi. Aur hazrat e Abdullah bin Ma’sood radhi allahu anho ne kaha: kash!uska muh mitti se bhar diya jaata, aur hazrat e Umar farooque radhi allahu anho ne kaha: meri khaahish hai ke wo log jo imam ke pichhe qirat karte hai unke muh mei path-thar ho. (Musannaf Abdur razzaq hadis No.2806, Motta imam Mohammad, hadis No.127)

 

Hadis:Hazrat e Hasan,Hazrat e Abu bakrah radhi allahu anho se riwayat karte hain ki:Woh ek martabah masjid me us waqt pahuche jab ki Huzur sallallahu alaihe wasallam ruku me jaa chuke the to woh rik’at chhutne ke dar se saf ke pichhe hi jaldi se ruku me chale gaye.jab huzur sallallahu alaihe wasallam ko ye bataya gaya to aap sallallahu alaihe waallam ne unse farmaya: Allah ta’ala tumhare dil me namaz ki khaahish aur zyada kare. Lekin dobara aisa nahi karna(yani saf me pahuch ne se pehle hi pichhe hi ruku me mat chale jaana).(Sahi Bukhari,hadis No.783)

 

Hadis:Hazrate Jabir bin Abdullah razi allahu anho bayan karte hain ki: Nabi kareem sallallahu alaihe wasallam ne irshad farmay:woh namaz jisme surah fatiha nahi padhi jaati hai woh naaqis(Yani adhuri) hoti hai.Haan! magar ye ke woh jab imam ke pichhe ho.(Sunan Daar-e-Qutni, hadis No.1241)

 

Hadis:Hazrat-e-Naafe bayan karte hain ki Hazrat-e-Abdullah bin Umar radhi allaho anho se jab sawal kiya gaya ki:Kya koi imam ke pichhe qirat kare? To Aap ne farmaya ki jab tum me se koi imam ke pichhe namaaz padhe to us ko imam ki Qirat kaafi hai aur jab akele padhe to woh qirat kare.(Motta imam malik,Hadis No.284)

 

Hadis:Hazrat-e-Alqama bin Qais bayan karte hain ki:Hazrat-e-Abdullah bin Masood radhi allaho anho kisi bhi namaaz me imam ke pichhe qirat nahi karte the.Nahi jehri namaaz me aur nahi sirri namaaz me.(Motta Imam Muhammad,Hadis No.121)