Izzat kaise badhti hai?

Maaf kar dena aur gussa pee jaana badi hi achhchhi aadat hai is ki wajah se insaan ka martaba saamne wale ki nazar mein badhne ke saath saath Allah aur us ke Rasool ki nazar mein bhi badh jaata hai.Aur aise shakhs ko Allah ta’ala dunya aur aakhirat mein izzat ata farmata hai. Huzur nabi kareem Sallallaho alaihe wasallam ne farmaya ki:Jo shakhs badla lene ki taaqat rakhne ke baad bhi gussa ko pee jaata hai use Allah ta’ala Qayamat ke din saare logo ke saamne bulaaega aur use ekhtiyar dega ki tum jis hoor ko chaaho le lo. (Tirmizi,Hadis No.2021)
Aur Huzur nabi kareem Sallallaho alaihe wasallam ne farmaya ki:Maaf kar dene se Allah ta’ala aadmi ki izzat ko badha deta hai.Aur jo shakhs Allah ke liye jhuk jaata hai Allah ta’ala us ko buland farma deta hai.(Sahi Muslim,Hadis No.2588)