Zyada achchha kaun?

Aaj jihaalat ke aam hone aur deen se doori ki wajah se zara zara si baat par log na-raaz ho jaate hain aur aapas mein baat chit band kar lete hain.Aur koi kisi ke saamne jhukne ke liye tayyar nahi hota jab ki Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne farmaya ki:Kisi musalmaan ke liye ye jaa’iz nahi hai ki woh kisi musalman se teen din se zyada baat chit band rakhe aur jab dono mile to ye idhar muh phere aur woh udhar muh phere.Beshak dono mein se Allah ke nazdik zyada achhchha woh hai jo pehle salaam kar le.(Sahi Muslim,Hadis No.2560)
Aur Huzur Sallallaho alaihe wasallam ne farmaya ki:Har peer(Monday) aur jumeraat(Thursday)ke din jannat ka darwaza khola jaata hai to Allah ta’ala us din un tamaam logo ki magfirat farmaa deta hai jo Allah ke saath kisi ko sharik nahi thehrate magar aapas mein baat chit band rakhne walo ki magfirat nahi farmata hai.Aur aise logo ko baare mein kaha jaata hai ki in logo ko chhod do jab tak ye log aapsa mein sulah na kar le.(Sahi Muslim,Hadis No.2565.Tirmizi ,Hadis No.2023)
Ham sab ko chahiye ki ham tawaazu aur narmi ekhtiyar karein aur apne akhlaaq ko behtar se behtar banaaein aur jahan par bhi Allah aur us ke Rasool ki baat aa jaae wahan par apne mann aur nafs ko chhod kar Allah aur us ke Rasool ki baat par amal kare kyunki dunya khatam hone wali hai,Ye sirf dhoke ki chiz hai yahan par koi hamesha nahi raha hai aur nahi rahega.Hamesha rehne ka ghar aakhirat ka ghar hai jahan par Allah aur us ke Rasool ki baat par amal karne walon ke liye aaraam hi aaraam aur sukoon hi sukoon hoga jo kabhi khatam nahi hoga.Allah ta’ala irshad farmata hai:Ye aakhirat ka ghar ham un logo ke liye achhchha banaenge jo zameen mein apni bada’ee nahi chahte aur nahi fitna aur fasaad chahte hain.Aur achhchha anjaam to parhezgaaron ke liye hai.(Surah Qasas,Aayat No.83)Aur irshad farmaya ki:Jo apne rab se milne ki ummid rakhta hai use chahiye ki achhchha amal kare aur apne rab ki ibaadat mein kisi ko sharik na banae.(Surah kahaf,Aakheri Aayat)